بایگانی برچسب: s

اجازه دهیم بچه ها حرف بزنند

اجازه بدهیم بچه ها حرفشون را بزنند . به حرف های آن ها گوش کنیم و زود قضاوت نکنیم . با اجازه ندادن به آن ها , آن ها را در معرض آسیب های دیگر قرار ندهیم . بچه ها حق دارند نظراتشون را بیان کنند و درباره احساساتشون حرف برنند .

882

من دیگر آن دختر کوچک شما نیستم

پدر ! مادر !
من دیگر آن دختر کوچک شما نیستم
فکر نکنید تنها شما می فهمید
من هم به اندازه ی خودم می فهمم
برای دانسته های من هم ارزش قائل شوید
و به من هم حق نظر دادن بدهید !

images (6)