بایگانی برچسب: s

درباره مسائل جنسی به فرزندانمان آگاهی بدهیم

کودکانی که در محیطی آزاد و مثبت در مورد مسائل جنسی آگاهی و اطلاعات کسب کرده اند ، در مقابله با سوء استفاده های جنسی قوی تر عمل میکنند . اگر این دسته از کودکان در موقعیتی قرار گیرند که به نوعی به سوء استفاده ی جنسی منتهی شود، سریع تر با والدین یا کسی که مورد اعتمادشان است صحبت می کنند.224